Yasal Bilgiler

Yasal Bilgiler

 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı

  Acil ve beklenmedik durum planını görüntülemek için tıklayınız. 
 • Yapılan İşlemlerin Asgari Risk ve Unsurları

  Kaldıraçlı işlemler, yatırımcılarımızın Spk düzenlemeleri ile belirlenmiş düşük teminatlar ”50.000 TL” ve kaldıraç oranları ”1/10” kadar işlem yapmalarına olanak veren, piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak sağlarken, tersi durumlarda yüksek kayıplara neden olabilen finansal bir piyasadır.

  Ancak piyasa koşulları yatırımcının beklentilerinin tersine hareket ettiği durumda teminatının tamamının kaybına neden olabilir. Yatırımcılar Forex piyasasında işlem yapmaya başlamadan önce getirinin yanı sıra yüksek risk içerdiğini de göz önünde bulundurmalıdırlar.

  'Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu’ nu görüntülemek için lütfen tıklayınız.
 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

  Gizlilik ve Güvenlik Politikamız hakkındaki ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.

  Veri Sahibi Talep Formu için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası

  Emir gerçekleştirme politikamızı görmek için lütfen tıklayın.
 • Borsada İşlem Görmeyen Ser. Piy. Araçları İçin Verilen Anlık Fiyat Teklifleri

  Şu an için herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifimiz yoktur.
 • Emirlerin Elektronik Ortamda Takibi ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları

  ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM ESASLARI

   

  1 – KONU
  Bu doküman; Tera  Yatırım Menkul Değerler A.Ş  aracılığı ile elektronik ortamda Borsa İstanbul / Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları ile Sermaye Piyasası Kurulu ve yurt dışındaki ilgili piyasaların otoriteleri ve kanuni düzenleyicilerin izin verdiği veya vereceği ve faaliyet alanımız kapsamında bulunan yurt içi ve yurt dışı diğer teşkilatlanmış piyasalarda Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımının gerçekleştirilmesi ve diğer işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin işlem esasları ve bu işlemler için Müşteri’nin elektronik ortamı kullanmasının temini ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile ilgili hazırlanmış olup, müşteri ile Kurumumuz arasında akdedilen sözleşme hükümleri esastır.

   

  2 – TANIMLAR

  Elektronik Ortam: İnternet, e-broker, elektronik posta, her türlü iletişim aracı ile elektronik mesaj, sesli bilgi sistemleri ve diğer her türlü elektronik iletişim ortamı.
  Emir: Alım emri veya satım emri.
  Alım Emri: Müşteri’nin Kurum’a, Sermaye Piyasası Araçları’nın satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, faks, internet, elektronik posta, sesli bilgi sistemleri ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı alım bildirimi.
  Satım Emri: Müşteri’nin Kurum’a, Sermaye Piyasası Araçları’nın satılması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, faks, internet, elektronik posta, sesli bilgi sistemleri ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak satım yaptığı bildirimi.
  Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Hesap: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde sözleşme konusu işlemlerin takip edileceği
  müşteri hesabı.
  Seans: Borsa’da işgünü içinde alım-satım işlemlerinin işlem yapılabilen süreleri ifade eder
  Sermaye Piyasası Araçları: Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Aracı olarak kabul edilen yerli veya yabancı menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçları dahil olmak üzere her türlü Sermaye Piyasası Araçları.
  SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
  Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurtdışı borsaları ve borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasalar.

   

  3 – GENEL İŞLEM ESASLARI
  Elektronik İşlem Platformları ve İnternet İşlemleri

  Müşteri; Kurum ile akdettiği Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile Aracı Kurum’ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandırmayacağını, elektronik platformlar / ortamlar aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanırken Aracı Kurum tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve kurallar ile Aracı Kurum’un "güvenlik kuralları" ve "işlem adımları"na uyacağını, Aracı Kurum’un bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunduğu hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzası olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan "şifre" ve "kullanıcı bilgileri" aracılığı ile yapacağını, kullanım hakkı sadece kendisine ait olan "şifre" ve "kullanıcı bilgileri"ni gizli tutmakla yükümlü olduğunu, "şifre” ve "kullanıcı bilgileri"nin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Aracı Kurum’un tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Aracı Kurum, gerekli gördüğü durumlarda Müşteri'ye önceden bildirimde bulunmak suretiyle elektronik platformlar/ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir. Söz konusu bildirimi gerçekleştirmek üzere Aracı Kurum gayret gösterilmesine rağmen Müşteri’ye ulaşamaz ise Müşteri, gerçekleştirilen kısıtlamalar gerekçesi ile zarara uğraması haline Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını bu kısıtlamalara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Müşteri, Aracı Kurum’un elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Aracı Kurum’un fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Aracı Kurum’un izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum tarafından verilen yazılımların telif hakkının Aracı Kurum’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  Müşteri, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile Aracı Kurum elektronik işlem yolunun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum’a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Aracı Kurum’un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Aracı Kurum uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri’ye başvurma hakkını saklı tutar.

  Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, müşterilerimize Şube, irtibat ve merkez ofis de  görevli temsilcilerimize  işlemleri  iletebilecekleri gibi bunun  yanı sıra E-şube / Mobil platformlarımız ve muhtelif veri yayın ekranları aracılığıyla Sermaye piyasaları araçlarında  işlemlerini yapabilme imkânı sunulmaktadır.

  Müşterilerimiz kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile E-şube ve Mobil platformlarımıza erişebilmekte olup, söz konusu platformlar aracılığıyla;
   
  • Emir durumu takibi,
  • VİOP, Forex teminat durum bilgisi görüntüleme/teminat aktarımı ve EFT,
  • Kredi, gün içi işlem limiti, açığa satış limiti belirleme
  • Tüm portföy takibi ve ekstre oluşturma
  vb. nitelikte işlemler de yapılabilmektedir.

   

  Faks veya Elektronik Posta Yoluyla İletilen Talimatlar
  Müşteri’nin emir/talimatlarını ve diğer talimatlarını faks yahut elektronik posta ile göndermesi halinde; Aracı Kurum, kendi ihtiyarında olmak üzere, kendi faks cihazı tarafından üretilen veya elektronik posta ile gönderilmiş olan belgeyi yazı aslı gibi kabul ederek, ilgili talimatı yerine getirmeye yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum’un şüpheye düştüğü ve kendisine faks/e-posta ile gelmiş olan talimatını işlem güvenliği amacıyla, şüpheyi giderecek teyitleri almadıkça yerine getirmeyeceğini, Aracı Kurum’a faks/e-posta ile ulaşan talimat ile işlem gerçekleştikten sonra ulaşan yazı aslı arasında fark olduğunda, Aracı Kurum’a ilk ulaşan faks/e-posta talimatının esas alınacağını kabul eder. Aracı Kurum’a bildirilenlerden farklı faks/e-posta numaralarından gönderilen talimatlara Aracı Kurum, itibar etmeyebilir.

  Aracı Kurum’a ulaşan faks/e-posta metninin üzerinde, Müşteri’nin ticaret unvanı (gerçek kişi olması halinde adı) ile faksın/e-postanın gönderildiği cihazın bağlı olduğu telefon numarası/e-posta adresi yer alacaktır. Bu kayıtları ihtiva etmeyen faks belgeleri/e-postalar Aracı Kurum tarafından işleme alınmayabilecektir. Faks/e-posta ile gönderilen talimatın yazı aslı, faks/e-posta teyidi olduğu da belirtilerek en kısa sürede Aracı Kurum’a ulaştırılacaktır.

  Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum’a faksla/e-posta ile talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları, Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Aracı Kurum, Müşteri’nin faks talimatını aldığında, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. 

  Aracı Kurum ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Aracı Kurum’un ve Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, faks/e-posta sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir.

  İlgili borsa ve sermaye piyasalarından ve üçüncü kurumlardan sağlanan verinin akışı, doğruluğu ve tamlığı konusunda aracı kurumun sorumluluğu bulunmamakla beraber, veri yayınında oluşabilecek fiziksel ve teknik aksaklıklar, verinin ulaşamaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması, ayrıca emir iletiminde müşterinin verdiği emrin farklı bir içerikle veya eksik gerçekleşmesi gibi hallerde emir aktarım ve emir teyitleri ile ilgili süreçlerde elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar gibi her türlü teknik aksaklıkla ilgili olarak oluşan veya oluşabilecek zararlar ile ilgili olarak Aracı Kurumun sorumluluğu bulunmayıp Müşteri, hiçbir şekilde Tera  Yatırım’ı sorumlu tutmayacağını, söz konusu nedenlerle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan Kurum’a karşı bir talepte bulunmayacağını, her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Müşterinin verdiği emrin farklı bir içerikle veya eksik gerçekleşmesi durumunda Müşteri, Kurumu anında bilgilendirecek ve Kurum bu konuda en iyi gayreti göstererek işlemin düzeltilmesine çaba gösterecektir

   

  Bildirimler
  Müşterilerin hesaplarına tanımlatmış oldukları mail adreslerine ve diğer iletişim adreslerine portföy durumu, ekstre, bildirimler  SPK’nin III-45.1 Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile düzenlenen hükümler çerçevesinde yapılmakla birlikte  BiST, MKK, Takasbank, MASAK  vb. resmi kurumların, zorunlu tuttuğu yasal bildirimler de  yapılabilir.
  Müşteri, Şirketimiz’e bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, hatalar, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle, doğrudan Şirketimiz’e atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin Yatırımcı’ya ulaşmamasından Şirketimiz sorumlu değildir.

  İptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak;
  • İşleme konu varlık,
  • Emir tipi,
  • Emrin alım ya da satım emri olduğu,
  • Emrin fiyat ve miktarı,
  • Emrin alındığı tarih ve zaman,
  • Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,
  • Her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası,
  • Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat, bilgileri sisteme kayıt edilmekte ve yatırımcılarımız Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra ulaşabilmektedirler.
  Ayrıca;
  • Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,
  • Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,
  • Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,
  • Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
  • Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,
  • Hesapların teminat durumlarını yine Elektronik İşlem Platformu üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra izleyebilmektedirler.
  Müşterilerimize e-posta kanalıyla günlük olarak hesap dökümü, aylık olarak ise  hesap ekstresi gönderimleri yapılmakta olup, kredi limit aşımı/eksi bakiyeye düşüş/teminat tamamlama/net varlık ve öz kaynak oranında eksiklik vb. türdeki kritik uyarı bildirimleri ayrıca iletişim adreslerine  gönderilmektedir.

   

  Mutabakat
  Aracı Kurum, sınırlı saklama hizmeti sunulan Müşteri’ye, Müşteri’nin Aracı Kurum nezdinde saklanmakta olan Sermaye Piyasası Araçlarına ve nakdine ilişkin SPK Mevzuatı kapsamındaki esaslar uyarınca yılda bir kez yazılı ya da elektronik ortamda mutabakat çağrısı yapacaktır, müşteri hesabını takip etmek ve mutabık olmadığı herhangi bir hususta en hızlı şekilde Aracı Kurum ile iletişim kuracaktır.
  Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kendisine yazılı ya da elektronik olarak yapılan mutabakat bildirimini aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde mutabık olup olmadığını Aracı Kurum’a bildirmekle yükümlüdür.
 • Müşterilerimize Yapılacak Dönemsel Bildirimler

  Müşterilerimize, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak günlük ve aylık olarak bildirimlerde bulunulur.

  Aylık bildirimler sözleşmede müşteri tarafından talep ettikleri şekilde kendilerine yapılır ve aşağıdaki bilgileri içerir
   
  • Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
  • Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarları,
  • Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları,
  • Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler,
  • Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergiler,
  • Teminat durumları,

  Günlük bildirimler, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde müşterilerin sözleşmede talep ettikleri şekilde kendilerine yapılır.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sistemlerinin Olası Riskleri ve Güvenliği

  Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL (Internet ağı üzerindeki iletişim güvenliği için kullanılan ve bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür) şifreleme yöntemi ve hizmet sunmak için de yedekli sunucular kullanılmaktadır. Yatırımcının işlem yapabilmesi için işlem platformunun kesintisiz çalışır durumda ve internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir.
 • Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Alternatif İletişim Yöntemleri

  Türkiye’nin yurtdışı internet çıkışı ile ilgili sorun yaşanması; bu sorunun ortaya çıktığı durumlarda müşterilerin işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yetkili personelin telefon numaraları internet sitemizde mevcuttur. İşlemler telefon vasıtası ile kabul edilerek yine telefon vasıtası ile Tera Yatırım dealarlarına iletilir ve gerçekleşmesi sağlanır.

  İşlemlerde kullanılan Tera Yatırım platformunun işlemez duruma gelmesi; Tera Yatırım platformu aktif/aktif mimaride çalışacak şekilde tasarlanmış olup, kendi içinde yedekli olarak çalışmaktadır. Bütün bu alınan önlemlere karşı sisteme ulaşılamadığı durumların meydana gelebileceği sorunlarda aşağıda ki iş sürekliliği devreye sokulur.

  Platforma erişimin elektronik ortamda yapılamayacağının tespit edilmesi durumunda Bilgi İşlem Birimi KAS ve Yurtdışı Türev Araçlar Birim Yöneticisi ve üst yönetime bilgi verir. Tera Yatırım yetkili personeline telefon santrali üzerinden iletişime geçilebilir.
 • Karda Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı

  Kar/Zarar raporları için burayı tıklayın.
 • Risk Bildirim Formları

  Alt Pazar Risk Bildirimi için tıklayınız.

  Yakın İzleme Pazarı Risk Bildirimi için tıklayınız.

  Türev Araçlar Risk Bildirimi için tıklayınız.

  Piyasa Öncesi İşlem Platformu için tıklayınız.

  Yatırım Hizmetler ve Faaliyetleri Genel Risk Bİldirimi Formu için tıklayınız.
 • İşlem Kuralları Bildirim Formu

  İşlem Kuralları Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Ücret, Masraf ve Komisyon

  İlgili dosyaya ulaşmak için lütfen tıklayın.
Yasal Bilgiler
PDF Dosyası